สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นางเครือวัลย์ ไกรวงศ์
ผู้ช่วยครู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประไพ ธีระจันทร์
ผู้ช่วยครู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางปนัดดา โทแหล่ง
ผู้ช่วยครู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอุษา พรหมทอง
ผู้ช่วยครู
การงานอาชีพ
นางสาวสาไมตรี ทองอยู่
ผู้ช่วยครู
การงานอาชีพ
นายพศิน เลิศเวหา
ผู้ช่วยครู
การงานอาชีพ
นางสาวกาญจนา สืบมาก
ผู้ช่วยครู
คณิตศาสตร์
นางสาวราตรี สินสมบัติ
ผู้ช่วยครู
ปฐมวัย
นางสาวกฤชอร คุ้มโห้
ผู้ช่วยครู
คณิตศาสตร์
นางสาวสาลินี สุขจันทร์นิมิตร
ผู้ช่วยครู
คณิตศาสตร์
นายณัฐพล นาคสุวรรณ
ผู้ช่วยครู
คณิตศาสตร์
นายภีรพงศ์ ศรีพันธ์สถิต
ผู้ช่วยครู
สุขศึกษาพลศึกษา
นางสาวสกุลเกศ จันทร์ไทย
ผู้ช่วยครู
ภาษาไทย
นางบุญเอื้อ ศรีนกทอง
ผู้ช่วยครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวโสวรีย์ จุลรัตน์
ผู้ช่วยครู
ปฐมวัย
นางสาวอังคณา เลิศภักดีนนท์
ผู้ช่วยครู
ปฐมวัย
นางสาวดฤลดี อ้นปรางค์
ผู้ช่วยครู
ปฐมวัย
นายธนัสถ์ ศิริสกุลเวโรจน์
ผู้ช่วยครู
ศิลปะ
นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลุประสงค์
ผู้ช่วยครู
ภาษาไทย
นางสาวศิริญญาภรณ์ โพธิ์มะฮาด
ผู้ช่วยครู
ภาษาไทย
นางสาวผกามาศ ชุติวรรณพร
ผู้ช่วยครู
ภาษาไทย
นางสาวกมลพรรณ สิบหมู่
ผู้ช่วยครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุวดี กองเต็ม
ผู้ช่วยครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกมลพร สิบหมู่
ผู้ช่วยครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวฐายิกา ชัฐพัทธ์
ผู้ช่วยครู
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิตราลักษณ์ ม่วงกล่ำ
ผู้ช่วยครู
ภาษาต่างประเทศ
นายสิจธิศักดิ์ วงษ์ศิลป์
ผู้ช่วยครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเฉลิมรัตน์ สาครสิทธิ์
พนักงานขับรถ
นางวิลัย สินสมบัติ
นักการภารโรง
นายบุญเชิด เนียมเทศ
ภารโรง
นายพิมพ์ นิลสนิท
ภารโรง
 
 
     
     
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง