สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
     
 

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2470 มีเนื้อที่ประมาณ  7  ไร่  3  งาน     ซึ่งเป็นที่ของวัดละหารและเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองเป็นผู้อุปการะ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดละหาร         เป็นอาคารเรียน โดยมี นายกิม รัตนอุบล เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ.  2475  เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายอำพัน  พงษ์สุวรรณ  เป็นครูใหญ่
พ.ศ.  2485  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ได้จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 9 x 18 เมตร จำนวน 1 หลัง และทาง วัดละหาร โดยท่านอธิการต่วน เจ้าอาวาสวัดละหารได้จัดหาทุนสมทบต่อเติมอาคารยาว เป็น  36  เมตร    ซึ่งเป็นอาคารหลังแรก อาคารหลังนี้ได้ทำการรื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2503
          พ.ศ.  2497  ทางอำเภอบางบัวทอง ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนในระดับมัธยม (ม.1-ม.3) โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดละหารเป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมสามัญ     (วัดละหาร)” ปัจจุบัน คือ โรงเรียนบางบัวทอง ซึ่งได้แยกไปปลูกอาคารถาวรใหม่ติดกับด้านทิศใต้ของวัดละหาร โรงเรียนวัดละหาร ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง และวัดละหาร โดยพระครู  นนทปรีชา (หลวงพ่อเปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดละหาร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองในขณะนั้น ได้จัดสร้างอาคารเพิ่มเติมปรับปรุงสถานที่อีกหลายครั้ง จนเจริญก้าวหน้า มีอาคารไม้  2  ชั้น รวม  3  อาคาร
พ.ศ.  2506  ได้โอนโรงเรียนวัดละหารเข้าสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ขณะนั้นเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  7  และลดเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
          พ.ศ.  2528  ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีต  4  ชั้น เป็นหลังแรกต่อมาได้รื้อถอนอาคารไม้ทั้งหมด และทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้นอีก  2  หลัง
          พ.ศ.  2539  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและจบการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541
          พ.ศ.  2540  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อีก  1  หลัง และในปี 2556  ได้งดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จนถึงปี  2558  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาได้จบการศึกษาเป็นรุ่นสุดท้ายของโรงเรียน
พ.ศ.  2559  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ.  2560  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ.  2561  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
   
   
ข้อมูลลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
นโยบายวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
   
   
กยศ.
สทศ.
สอท. (Admission)
ทุน พสวท.
ศูนย์ สอวน.
กสทพ.
โปรแกรมค้นหาตัวเอง